Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Lebabyň we Marynyň häkimiýetleri bazarlardaky bahalary mejbury arzanladyp, kiçi Berdimuhamedowa garaşýar


Serdar Berdimuhamedow
Serdar Berdimuhamedow

Wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň öňümizdäki günlerde Lebap we Mary welaýatlaryna sapar etmegine garaşylýar. Munuň bilen bagly, iki welaýatda-da güýçli taýýarlyklar dowam edýär. Häkimiýetler bir tarapdan, giň gerimli arassaçylyk işlerini geçirse, beýleki tarapdan, bazarlarda satyjylaryň hasabyna "arzan azyk bolçulygyny" döretmäge çalyşýar. Mal etini arzan bahadan satmakdan ýüz öwren telekeçiler bazardan kowulýar. Bu waka, prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň wise-premýer Serdar Berdimuhamedowa bazarlara, dükanlara baryp, harytlaryň nyrhlaryny görmek barada tabşyryk berenden birnäçe gün soňa gabat gelýär.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, 22-nji dekabrda Serdar Berdimuhamedowyň iş sapary bilen welaýata baryp, bazarlardaky bahalar bilen tanyşmagyna garaşylýar. Munuň bilen bagly, welaýatyň Türkmenabat şäherindäki seýilgählerde we köçelerde ýowarlar geçirilýär.

"Ähli edara-kärhanalaryň işgärleri ýekşenbe güni, 19-njy dekabrda işe çykyp, ýowar geçirmeli edildi. Şondan bäri şäheriň tas ähli künjeginde arassaçylyk işleri dowam edýär" diýip, efirde atlandyrylmasyzlygyny soran türkmenabatly ýaşaýjy habarçymyza gürrüň berdi.

Mundan başga-da, häkimiýetler şäheriň käbir bazarlarynda ýarmarkalary gurnap, ilata arzan bahadan azyk satmaga hem taýýarlanýar. Habarçymyz bu ýarmarkalaryň şäheriň "Gök" bazarynda we 1-nji etrapçasyndaky bazarda gurnaljakdygyny aýdyp, häzir bu söwda nokatlarynda abatlaýyş işleriniň güýçli depginde alnyp barylýandygyny belleýär.

Onuň sözlerine görä, häzirki wagt bu bazarlar doly diýen ýapyldy. Bazaryň diwarlary, tekjeleri boýalýar we onda uly pawilýonlar gurulýar.

Bu bazarlaryň resmileri ilata 22-nji dekabrdan başlap arzan azyk önümleriniň giç agşama çenli satyljakdygyny wada berýär. Şol bir wagtda, olar ýarmarkalarda adamlaryň nobatlarynyň has uly bolmagyndan hem alada eýärler.

"Resmiler ýaşaýjylara nobata durmaly däldigini, islendik wagty gelip, arzan et, miwe we süýji-köke önümlerini satyn alyp biljekdiklerini aýdýarlar. Ýöne adamlar bu söwdanyň köp wagt dowam etmejekdigini bilýärler. Şol sebäpli olar ýarmarkalardan arzan bahadan söwda etmek üçin 22-nji dekabra sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Bu bolsa häkimiýetleri howatyrlandyrýar" diýip, ýagdaýdan habarly çeşmämiz belledi.

Kiçi Berdimuhamedowyň saparyna Mary welaýaty hem güýçli taýýarlyk görýär. Häkimiýetler bazarlarda satyjylaryň hasabyna arzan azyk, şol sanda et bolçulygyny döretmäge synanyşýar.

Habarçymyz 20-nji dekabrda Mary şäheriniň "Galkynyş" bazarynda mal etini arzan bahadan satmakdan ýüz öwren telekeçileriň bazardan kowulandygyny habar berýär.

"Bazardaky nyrhlara yzygiderli gözegçilik edilýär. Azygy arzan, aýdylan bahadan satmasaň, bazardan kowýarlar" diýip, maryly telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi.

Baýramaly şäherinde-de göçme dükanlar peýda boldy we olarda döwlet tarapyndan arzan et satylyp başlandy. Habarçymyzyň maglumatyna görä, her adam başyna 3 kilogram et satylýar. Bir kilogramy 34 manada barabar et plastik paketlere gaplanan görnüşde hödürlenýär.

"Ol arassa et däl. Ol süňk, bagyr we öýken garylan et. Adamlaryň arasynda etiň şeýle arzan bahadan satylmagyna şübhe bildirip, onuň nämäniň etidigini soraýanlar hem bar. Satyjylar olara düýäň köşeginiň etidigini aýdýar. Ýöne adamlaryň aglabasyna nämäniň eti bolsa-da parh etmeýär. Olar gaty köp wagt bäri çagalaryna et iýdirip görmändigini aýdýarlar" diýip, bir ýaşaýjy habarçymyza gürrüň berdi.

Bu aralykda, häkimiýetler kiçi Berdimuhamedowyň Daşoguz welaýatyna etmegine garaşylýan sapary bilen bagly, sebitiň bazarlarynda hem arzan azyk bolçulygyny döretmäge synanyşýar.

"Turkmen.news" neşiriniň habaryna görä, 21-nji dekabrda wise-premýer Daşoguza sapar eder. Munuň bilen bagly, şäher häkimiýetleri "Baý" bazaryndaky söwdagärlerden eti tas ýarym bahasyna, ýagny 1 kilogramyny 35 manatdan satmagy talap edýärler.

"Netijede, söwdagärleriň aglabasy prezidentiň oglunyň sapary tamamlaýança we komissiýa bazardan çykýança işe çykmajakdygyny, et söwdasyny etmejekdigini aýtdy" diýlip, neşiriň 20-nji dekabrda çap eden habarynda aýdylýar.

17-nji dekabrda geçirilen hökümet mejlisinde prezident Berdimuhamedow maliýe-ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Serdar Berdimuhamedowa bazarlara, dükanlara baryp, Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda harytlaryň nyrhlaryny görmek barada tabşyryk berdi. Şonda prezident kiçi Berdimuhamedowa ýakyn wagtda welaýatlarda bolmagy hem tabşyrdy.

Munuň yzysüre, has takygy hepdäniň ahyrynda ýurduň ähli welaýatlarynda onuň saparyna taýýarlyk görlüp başlandy. 19-njy dekabrda wise-premýer Balkan welaýatynda iş saparynda boldy we şonda bazarlarda emeli bolçulyk we arzançylyk döredildi.

Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda, ýurduň döwlet dükanlarynda azyk gytçylygy barha ýitileşýär. Ilata arzan bahadan satylýan subsidirilenen önümleriň möçberi ýygy-ýygydan çäklendirilýär. Munuň bilen bir wagtda, hususy söwdada azyk önümleriniň bahasy ep-esli, käte iki-üç esse ýokary bolmagynda galýar. Pandemiýanyň arasynda has-da ýitileşen ykdysady kynçylyklar, işsizlik we bazarlardaky gymmatçylyk has köp maşgalany döwletiň çäkli möçberde, arzan bahadan satýan azygyna garaşly goýýar.

Türkmen häkimiýetleri bu problemalary aç-açan boýun almaýar. Muňa derek, olar baýramçylyklaryň öňýanynda emeli azyk bolçulygyny döredýärler, köp adamly nobatlary dükanlaryň ýeňselerine ýa irki sagatlara geçirip, kesgitli bahadan berilýän önümleri adamlaryň öýlerine paýlaýarlar. Döwlet TW-sinde "bolçulyk" sahnalary görkezilýär.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG