Sepleriň elýeterliligi

Lebap: Soganam Özbegistandan getirilýär


Türkmenistanyň Lebap welaýaty

Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurda daşardan getirilýän harytlaryň möçberini çäklendirmegiň, ýurtda öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmagyň we içerki önümleriň eksportyny artdyrmagyň ähmiýetini nygtaýarlar. Bu mesele türkmen hökümetiniň 2-nji aprelde geçiren maslahatynda ýene-de gozgaldy we bu ugurdan işe başlamak tabşyrygy berildi.

Ýurtda içerki önümçiligi artdyrmak meselesi resmi derejede gozgalýarka, hususan-da, azyk önümçiliginiň ýerli ilatyň üpjünçiligi üçin hem ýetmezçilik edýändigi aýdylýar.

Lebap ýurtda daýhançylygyň iň ösen regiony hasaplanýar. Welaýatyň ozalky ýyllarda bol hasylly ekerançylygynda şu günki gün nähili kynçylyklar bar?

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew gürrüň berýär.

XS
SM
MD
LG