Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Balkanda mekdep mugallymlary we ýokary synp okuwçylary pagta ýygymyna mejbury çekilýär


Illýustrasiýa suraty. Türkmenistan.

Türkmenistanda nobatdaky pagta ýygym möwsümi dowam edýän mahaly, Balkan welaýatynda häkimiýetler mekdep mugallymlaryny we ýokary synplaryň okuwçylaryny pagta ýygymyna mejbury çekýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 7-nji sentýabrda sebitden habar berdi.

Onuň maglumatlaryna görä, orta mekdepleriň ähli işgärleri, şol sanda mugallymlar Bereket we Serdar (öňki Gyzylarbat) etraplarynyň gowaça meýdanlaryna ýatymlyk pagta ýygmaga äkidilýär. Habarçy ýokary synp mekdep okuwçylarynyň hem ýygyma mejbury çekilýändiklerini habar berdi.

“Bilimiň pes hili we häzirki wagtda ölüm sanlarynyň ýokary bolmagy ‘ýokardakylary’ alada goýmaýar. Diňe pagta ýygmaly” diýip, bir balkanly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşlikde aýtdy.

Ýatlasak, soňky birnäçe hepde bäri Türkmenistanda COVID-19 hadysalary gürelýär.

Habarçy sişenbe güni günüň ikinji ýarymynda sebitde ähli içerki awtobus gatnawlarynyň ýatyrylandygyny hem-de awtobuslarda mugallymlaryň pagta ýygmaga äkidilendigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä, bir günüň dowamynda her mugallymdan azyndan 60 kilogram pagta ýygmak talap edilýär.

Türkmenistanyň dürli künjeklerinde pagta ýygymyna bu ýyl adatdakysyndan sähel ir girişildi. Türkmen metbugaty ýurduň dürli künjeklerinde ýygyma ir girişilmegini beýleki faktorlar bilen bir hatarda amatly howa şertleri bilen düşündirýär.

Ýurduň gowaça meýdanlarynda bireýýäm girişilen pagta ýygym möwsümine Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 8-nji sentýabrda, Daşoguz welaýatynda 15-nji sentýabrda resmi taýdan badalga bermek kararlaşdyryldy.

Has ozal, 18-nji awgustda Azatlyk Radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy sebitde býujet işgärleriniň pagta ýygmaga mejbur edilýändiklerini habar berdi.

24-nji awgustda Lebap welaýatynyň administratiw merkezinde ýerleşýän Gorag polkunyň esgerleri ýygym üçin pagta meýdanlaryna çekildi.

27-nji awgustda ýerli habarçylarymyz Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde mekdep okuwçylarynyň hem pagta ýygymyna mejbury çekilýändiklerini habar berdi.

Bu aralykda, bir türkmen telekeçisiniň ABŞ-nyň türkmen pagtasyna girizen gadagançylygyny aýyrmak üçin ABŞ häkimiýetlerine bir ýyl mundan ozal haýyş bilen ýüz tutandygy mälim boldy.

Ýatlasak, 2018-nji ýylyň maýynda ABŞ-nyň Gümrük gullugy mejbury zähmet bilen baglylykda türkmen pagtasynyň ABŞ-nyň çägine girizilmegine gadagançylyk girizdi.

Türkmen häkimiýetleri mejbury ýygym işlerine bat berip, awgustyň aýagynda Lebapda aliment bergisi bolan adamlara jeza hökmünde pagta ýygdyryp başlady.

Şu aralykda ýurduň ozal pagtaçylykdan boşadylan sebitinde, Balkan welaýatynda hem okuwlaryň pagta ýygymy sebäpli ýatyrylýandygy barada 5-nji sentýabrda maglumat gelip gowuşdy.

Ynsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar türkmen hökümetiniň pagta önümçiliginde mejbury zähmetden ýa-da çaga zähmetinden peýdalanmagyny berk tankyt edýärler.

Berk döwlet eýeçiligindäki habar beriş serişdeleri ýurtda pagtanyň esasan tehnika bilen ýygnalýandygyny, ýygyma gatnaşýan pagtaçylaryň “ýokary ruhubelentlik bilen” zähmet çekýändigini öňe sürýär.

Balkanda häkimiýetler mugallymlary we mekdep okuwçylaryny Bereket hem-de Serdar etraplarynyň gowaça meýdanlaryna mejbury çekýän mahaly, 14-nji awgustda ýerli “Balkan” gazeti Bereket etrabynda pagta ýygyjy kombaýnlaryň pagta möwsümine taýýarlanylýandygyny, Serdar şäherindäki pagta arassalaýjy kärhanasynyň işgärleriniň hem hasyly kabul etmäge taýýarlyk görýändigini habar berdi.

Türkmenistanyň Döwlet statistika komitetiniň köpçülige äşgär eden seýrek maglumatlaryndan çen tutulsa, Balkan welaýatynyň Serdar we Bereket etraplarynda, esasan, bugdaý we azyklyk bakja ekilýär.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG